Pokyny k ochraně osobních údajů členů
Sdružení korespondenčního šachu v ČR, z. s., 
se sídlem K Jasánkám 155 00  Praha 5 Stodůlky,
IČ: 476 07 645,
sp. zn. L 2706 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „Pokyny“)

Článek 1
Úvodní ustanovení

Tyto Pokyny obsahují technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), tzv. GDPR (dále jen „GDPR“), a souvisejícími právními předpisy.

Článek 2
Účel

Tyto Pokyny si kladou za cíl konkretizovat dopady ustanovení GDPR a souvisejících právních předpisů na práci s osobními údaji členů Sdružení korespondenčního šachu v ČR, z. s. (dále jen „SKŠ v ČR“), a to nejen v rámci samotného SKŠ v ČR, ale i jiných zainteresovaných subjektů (ŠSČR, ČUS, MŠMT ČR apod.), a přispět tak k zavedení správné praxe při správě a zpracovávání těchto osobních dat.

Článek 3
Působnost

Tyto Pokyny jsou závazné pro veškeré zainteresované osoby a subjekty, které přicházejí do styku s osobními údaji členů SKŠ v ČR při při výkonu své administrativní, evidenční, výkaznické, sportovní, popř. jiné činnosti.

Článek 4
Povinnosti při správě a zpracovávání osobních údajů
Každý, kdo přichází do styku s osobními údaji členů SKŠ v ČR, je povinen:
a) spravovat a zpracovávat osobní údaje v souladu s aktuálně platnými zákony a dalšími právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů;
b) zajistit řádnou ochranu osobních údajů proti jejich zneužití, zničení či ztrátě;
c) vést záznamy o zpracování osobních údajů řádným způsobem, tj. mít přehled o tom, kde se osobní údaje, které získal, nacházejí, k jakému účelu slouží, kdo s nimi pracuje, kým jsou využívány a jak jsou chráněny;
d) zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a přijatých opatřeních k jejich ochraně, a to i po skončení svého smluvního, popř. pracovně-právního vztahu s příslušným Subjektem;
e) používat při správě a zpracovávání osobních údajů v elektronické podobě pouze bezpečný a ověřený hardware a software a se svěřenými daty zacházet velice obezřetně;
f) uchovávat osobní údaje v elektronické podobě pouze za předpokladu, je-li přístup k příslušným souborům zabezpečen heslem;
g) pravidelně zálohovat osobní údaje v elektronické podobě;
h) uchovávat písemnosti a média obsahující osobní údaje alespoň v uzamykatelných skříních;
i) bezodkladně (do 72 hodin) hlásit případy narušení bezpečnosti osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů, eventuálně i dotčeným osobám, o jejichž osobní údaje se jednalo.

 

Článek 5
Závěrečná ustanovení
(1) Otázky neupravené těmito Pokyny se řídí obecně závaznými právními předpisy a doporučeními, a to jak českými, tak i Evropské unie, jakož i vnitřní legislativou dalších dotčených subjektů (ŠSČR, ČUS, MŠMT ČR apod.).
(2) Tyto Pokyny nabývají účinnosti dnem 25. května 2018.

 

Praha 24. 5. 2018
Jan Židů v. r.
předseda Řídicí komise SKŠ v ČR