Řádným členem SKŠ v ČR se může stát na základě svého svobodného rozhodnutí jakákoliv fyzická osoba s občanstvím České republiky, která se ztotožňuje s účelem i hlavní činností SKŠ v ČR, hodlá se podílet na naplňování společných zájmů s ostatními členy SKŠ v ČR a uhradí členský příspěvek dle vnitřních předpisů SKŠ v ČR. Každý člen SKŠ v ČR, který je veden v seznamu členů jako řádný, musí mít uhrazen členský příspěvek alespoň na aktuální období.

O přijetí za řádného člena SKŠ v ČR rozhoduje Řídicí komise SKŠ v ČR na základě osobně podané přihlášky. Řídicí komise SKŠ v ČR blíže stanoví náležitosti přihlášky, způsob jejího podání a je-li uchazeč o členství přijat, bez zbytečného odkladu mu poskytne platební pokyny k úhradě členského příspěvku.


Přihláška uchazeče o členství ve Sdružení korespondenčního šachu v České republice, z. s., musí obsahovat tyto údaje a náležitosti:

a) jméno a příjmení (vhodné je uvést i případné akademické tituly);
b) rodné číslo (nepostradatelný údaj při vykazování stavu členské základny vůči ŠSČR, ČUS, MŠMT ČR apod.);
c) adresu místa trvalého pobytu (viz občanský průkaz);
d) adresu pro doručování poštovních zásilek (liší-li se od adresy místa trvalého pobytu);
e) e-mailovou adresu (pro možnost urychleného zkontaktování v případech nouze se doporučuje uvést i telefonní číslo);
f) vlastnoruční podpis (netřeba ověřovat).


Přihlášku lze zaslat:

1) na poštovní adresu sídla spolku:

Sdružení korespondenčního šachu v ČR, z. s.
K Jasánkám 1195/12h
155 00  PRAHA 515

2) na e-mailovou adresu statutárního orgánu spolku, tj. Řídicí komise SKŠ v ČR:

ridici.komise@skscr.cz

Zvolí-li uchazeč o členství ve spolku tuto možnost, tj. zaslání e-mailem, oskenuje přihlášku se všemi požadovanými údaji a vlastnoručním podpisem a připojí ji jako přílohu e-mailové zprávy.


Každý nově přijatý uchazeč o členství se stává řádným členem spolku až po bezhotovostní úhradě členského příspěvku na období alespoň 2 let (stanoveno vnitřním předpisem SKŠ v ČR), přičemž tato úhrada se považuje za uskutečněnou okamžikem připsání částky v odpovídající výši (viz dokument „Informace k platbám“ na tomto webu) na účet SKŠ v ČR. Teprve poté je zapsán do neveřejného seznamu členů SKŠ v ČR a současně zaregistrován ke hře na webserveru ICCF.