Platební pokyny SKŠ v ČR účinné od 01.01.2024

Žádáme všechny plátce členských příspěvků, startovného za tuzemské či mezinárodní soutěže apod., aby se počínaje dnem 01.01.2024 plně řídili níže uvedenými platebními pokyny a dalšími instrukcemi:

 • Název a adresa banky: Fio banka, a. s., V Celnici 1028/10, 117 21  Praha 1 – Nové Město
 • Číslo účtu / kód banky: 2700056864/2010
 • Název účtu (majitel účtu): Sdružení korespondenčního šachu v ČR, z. s.
 • Adresa majitele účtu: K Jasánkám 1195/12h, 155 00  Praha 5 – Stodůlky
 • Variabilní symbol se uvádí ve tvaru RRMMDDAXBY, a to tímto způsobem:
  • RRMMDD – rok, měsíc a den narození (např. 31.01.1990 = 900131)
  • A – četnost 1. platby, popř. B – četnost 2. platby; X – účel 1. platby, popř. Y – účel 2. platby

Za písmena A a B se podle četnosti dané položky dosadí čísla 1 – 9, za písmena X a Y se dosadí některá z níže uvedených čísel, která vyjadřují účel platby:

 • 2 – startovné v mezinárodních soutěžích/turnajích ICCF (viz Ceník startovného 2024)
 • 3 – startovné v tuzemských soutěžích/turnajích SKŠ v ČR (viz Ceník startovného 2024)
 • 4 – členské příspěvky SKŠ v ČR (400 Kč ročně)
 • 6 – platby/vklady související s odvoláními proti rozhodnutí rozhodčího, popř. proti výsledku odhadu
 • 7 – sponzorské dary (převod peněžitého daru je nutné předem konzultovat s ekonomkou SKŠ v ČR!)
 • 8 – ostatní platby (účel platby je nutné oznámit ekonomce SKŠ v ČR e-mailem či klasickou poštou!)

Pořadí dvojic čísel AX a BY je při zadávání variabilního symbolu libovolné! Na jednom příkazu k úhradě či jedné složence však mohou figurovat nejvýše dva platební tituly, tj. účely platby, a to kvůli bezproblémové identifikaci jednotlivých položek obsažených v celkové částce. Jedním příkazem k úhradě či jednou složenkou tedy nelze uhradit např. členské příspěvky a startovné do tuzemské i mezinárodní soutěže!

Příklad 1: Hráč narozený 31.01.1990 si platí členské příspěvky na tři roky – variabilní symbol bude buďto 9001313400, nebo 9001310034.

Příklad 2: Hráč narozený 31.01.1990 si platí členské příspěvky na dva roky a startovné SKŠ v ČR za jednu skupinu tuzemské soutěže – variabilní symbol bude buďto 9001312412, nebo 9001311224.

Příklad 3: Hráč narozený 31.01.1990 si platí členské příspěvky na jeden rok a startovné ICCF za tři skupiny mezinárodních soutěží – variabilní symbol bude buďto 9001311433, nebo 9001313314.

Žádáme všechny hráče, kteří provedli jakoukoliv platbu na účet SKŠ v ČR, aby ihned poté zaslali avízo (nejlépe s potvrzením o platbě) na e-mailovou adresu platby@skscr.cz, popř. klasickou poštou na adresu:

Ing. Alena Mrkvičková, MBA, Houškova 533/32, 326 00  PLZEŇ

Jen tak je totiž možné zajistit, aby o případných nepřipsaných platbách na účet SKŠ v ČR byli jejich odesílatelé vždy včas informováni a nevznikaly tak zbytečné průtahy či komplikace při řešení těchto situací.

Roční členský příspěvek SKŠ v ČR činí 400 Kč.

Hráč, který podává přihlášku do jakékoliv soutěže pořádané SKŠ v ČR nebo ICCF prostřednictvím funkcionářů SKŠ v ČR či jejich spolupracovníků z řad členů SKŠ v ČR, musí mít uhrazené členské příspěvky alespoň na rok, v němž příslušná soutěž startuje, a rok po něm bezprostředně následující!

Ceník startovného 2024 pro tuzemské, evropské a celosvětové soutěže/turnaje je jako samostatný PDF dokument umístěn na webu SKŠ v ČR pod záložkou „EKONOMIKA SKŠ“, tj. ZDE!