Ve dnech 18. – 20.4. 2008 se v hotelu UnO v Ústí nad Orlicí uskutečnila schůze Řídicí komise SKŠ v ČR, které se zúčastnili všichni členové ŘK, tedy pánové Michálek, Buchníček, Glembek, Mrkvička, Nývlt, Sýkora a Židů, dále předseda Kontrolní a revizní komise Sedláček, předseda Disciplinární komise Moučka a arbitr Kočí.

Přehled nejdůležitějších přijatých usnesení:

  • byl schválen termín konání Valné hromady SKŠ, která se uskuteční v sobotu 18. 10. 2008 v Třebíči;
  • byly projednány a schváleny detaily organizačně-technického a finančního zajištění Valné hromady SKŠ 2008;
  • byly schváleny návrhy na předsedy mandátové, volební a návrhové komise Valné hromady SKŠ 2008;
  • byl schválen návrh na zřízení seznamu hráčů SKŠ v ČR, kteří se v domácích či mezinárodních soutěžích zachovali neeticky, a to s tím, že zařazení konkrétního hráče na seznam podléhá schválení ŘK a k jeho výmazu z něj nedojde dříve než za 2 roky;
  • byl schválen návrh na vypsání Memoriálu Karla Kauska, hraném na webserveru ICCF se startem 1. 12. 2008,
  • na návrh vedoucího STÚ bylo schváleno vydávání a distribuce dokumentu „Informace SKŠ“ (vždy po podzimním zasedání ŘK), do něhož mohou přispívat dle potřeby všichni vedoucí jednotlivých úseků;
  • bylo schváleno udělení divokých karet pro cyklus MS hráčům Matěkovi a Škorpíkovi,
  • byla schválena změna platebních podmínek (včetně výše startovného do turnajů),
  • byla potvrzena veškerá hlasování per rollam, která proběhla v období od poslední schůze v Třebíči,
  • byl schválen termín a místo konání příští schůze ŘK SKŠ: 17. 10. 2008, Třebíč.

Miroslav Michálek – předseda ŘK SKŠ v ČR