V. Dunajský pohár – Memoriál Paula Darmograye

Vážení přátelé!

Protože Rusko jako vítěz IV. ročníku odmítlo nepsané pravidlo a rozhodlo se neorganizovat další ročník Dunajského poháru, bude pořadatelem národní federace Ukrajiny.

Původně byl tento turnaj určen pro země, kterými protéká řeka Dunaj nebo u nichž tato řeka tvoří státní hranici, tj. Německo, Rakousko, Slovensko, Maďarsko, Chorvatsko, Srbsko, Bulharsko, Rumunsko, Moldavsko a Ukrajina. Toto pozvání je nyní rozšířeno i na země, které sdílejí povodí Dunaje, včetně těch, které nejsou národními federacemi ICCF. Navíc je zvána i Francie jako rodná země Paula Darmograye.

Národní federace Ukrajiny tedy pozvala k účasti v turnaji následující země: Německo, Rakousko, Slovensko, Maďarsko, Chorvatsko, Srbsko, Bulharsko, Rumunsko, Moldavsko, Francie, Bosna a Hercegovina, Česká republika, Slovinsko, Švýcarsko, Itálie, Polsko, Makedonie a Albánie.

Propozice turnaje:

Počet účastníků:

Počítá se s účastí 13-17 týmů, v závislosti na počtu přihlášených družstev. Ukrajina má jako pořadatel právo nominovat druhé družstvo.

Družstva jsou šestičlenná. Každé družstvo musí mít svého kapitána. Během turnaje je možné v jednom družstvu vystřídat maximálně 3 hráče. Každé družstvo může na jedné šachovnici střídat hráče maximálně jednou během turnaje.

Způsob hry a počet partií:

Turnaj se hraje na webserveru ICCF podle Turnajových pravidel ICCF pro soutěže družstev, hrané prostřednictvím webserveru ICCF. Každý hráč bude hrát 12-16 partií (podle počtu družstev v turnaji). Každý hráč hraje 1 partii proti všem soupeřům na stejné šachovnici.

Start turnaje: 15. 4. 2016

Zápočet turnaje a možnost plnění norem:

Turnaj bude započten na Elo ICCF. Předpokládá se možnost plnění norem a titulů ICCF.

Předpokládané kategorie na jednotlivých šachovnicích:

  1. šachovnice: 9. kategorie – Elo 2451+
  2. šachovnice: 8. kategorie – Elo 2426+
  3. šachovnice: 7. kategorie – Elo 2401+
  4. šachovnice: 6. kategorie – Elo 2376+
  5. šachovnice: 5. kategorie – Elo 2351+
  6. šachovnice: 4. kategorie – Elo 2326+

Nedodržení výše uvedených limitů Elo nebude důvodem k nezařazení družstva do turnaje, pořadatel však žádá zúčastněné federace, aby se snažily tyto limity dodržet. Pro klasifikační účely se bude počítat rating hráče, uvedený na Elo listině ICCF k 1. 4. 2016.

Přihlášky:

Žádám zájemce o účast v družstvu České republiky, splňující výše uvedené požadavky Elo, aby se hlásili nejpozději do 15. 3. 2016 e-mailem na adresu Mezinárodního úseku international@skscr.cz. Zodpovědný pracovník MÚ pro sběr přihlášek a komunikaci s hráči: vedoucí MÚ Ing. Josef Mrkvička.

Startovné se neplatí, je však třeba, aby přihlášení hráči měli uhrazené členské příspěvky minimálně na roky 2016 a 2017.

Sestavu družstva a jeho kapitána bude schvalovat ŘK SKŠ.

 

Plzeň 6. 2. 2016

Ing. Josef Mrkvička, vedoucí Mezinárodního úseku

Zvací turnaje German Invitationals 2016

Vážení přátelé!

Německá federace KŠ (BdF) pořádá i v roce 2016 tradičně řadu zvacích turnajů, do kterých zve naše hráče podle níže uvedeného rozpisu.

Všechny turnaje se hrají na serveru ICCF a mají plánovaný start 26. 6. 2016. Turnaje budou zavedeny na server v dubnu 2016. Peněžní ceny nejsou v žádném z turnajů vypsány.

Germany Grandmasters 05-B

kategorie 12

11 hráčů

Zván 1 náš hráč, požadavek Elo 2535+ (2016/2).

 

Germany Advanced Masters 02-B

kategorie 9-10

16 hráčů

Zván 1 náš hráč, požadavek Elo 2485+ (2016/2).

 

Germany Masters 05-A

kategorie 8

17 hráčů

Zván 1 náš hráč, požadavek Elo 2450+ (2016/2).

 

Germany Masters 05-B

kategorie 6-7

17 hráčů

Zván 1 náš hráč, požadavek Elo 2400+ (2016/2).

 

Germany Candidate Masters 03-A

kategorie 5

14 hráčů

Zváni 2 naši hráči, požadavek Elo 2370+ (2016/2).

 

Germany Diamond 07

kategorie 3

smíšený turnaj pro ženy a muže

16 hráčů/hráček

Zvány 2 naše hráčky, požadavek Elo 2325+ (2016/2).

 

Germany Smaragd 07

kategorie J (POZOR! Nová kategorie zavedená od 1. 1. 2016,

viz Turnajová pravidla ICCF platná od 1. 1. 2016, http://www.skscr.cz/wp-content/uploads/2016/01/turnajova_-pravidla_iccf_2016.pdf, Příloha II

smíšený turnaj pro ženy a muže

16 hráčů/hráček

Zvána 1 naše hráčka, požadavek Elo 2200+ (2016/2).

 

Pořadatel upozorňuje, že při poklesu Elo 2016/2 pod stanovený požadovaný limit nemůže zaručit účast dotyčného hráče v turnaji. Při přihláškách tedy zvažujte Vaši prognózu Elo k 1. 4. 2016.

Přihlášky: nejpozději do 5. 3. 2016 e-mailem na adresu Mezinárodního úseku international@skscr.cz. Zodpovědný pracovník MÚ pro sběr přihlášek a komunikaci s hráči: vedoucí MÚ Ing. Josef Mrkvička.

Startovné se neplatí, přihlášení hráči musí mít jako obvykle uhrazeny členské příspěvky SKŠ alespoň na roky 2016-2017.

V případě většího počtu přihlášek rozhodne o nominaci ŘK SKŠ.

 

Plzeň 1. 2. 2016

Ing. Josef Mrkvička, vedoucí Mezinárodního úseku

 

Pozvánka na volební Valnou hromadu SKŠ v ČR

POZVÁNKA NA VOLEBNÍ VALNOU HROMADU  (oficiální pozvánka ve formátu PDF: ZDE)
svolávanou Řídicí komisí
Sdružení korespondenčního šachu v České republice
sídlo: K Jasánkám 1195/12h, 155 00 Praha 5 – Stodůlky
IČ: 47607645

Místo konání: kolej UK Kajetánka, Radimova 35/12, Praha 6 – Břevnov, zasedací místnost v 1. patře
Spojení MHD: autobusová zastávka Kajetánka – bus č. 180 a 184 (obě linky křižují trasy metra A i B)
Termín konání: pátek 12. 2. 2016
Zahájení: 16.00 hod.

Navrhovaný pořad jednání:
1) zahájení, ověření schopnosti se usnášet;
2) přijetí navrhovaného pořadu jednání;
3) volba činovníků a pracovních orgánů Valné hromady SKŠ v ČR, tj. předsedajícího, zapisovatele,
ověřovatelů zápisu, skrutátorů, mandátové komise, návrhové komise a volební komise;
4) schválení návrhu nových Stanov SKŠ v ČR (vynucená změna – nutnost uvedení do souladu s NOZ);
5) schválení návrhu nového Jednacího a volebního řádu SKŠ (vynucená změna – nutnost uvedení do
souladu s novými Stanovami SKŠ v ČR);
6) zpráva Řídicí komise SKŠ v ČR o činnosti;
7) zpráva Kontrolní a revizní komise SKŠ v ČR;
8) volby do kolektivních orgánů SKŠ v ČR;
9) diskuse;
10) schválení závěrečného usnesení;
11) závěr.

Veškeré dokumenty potřebné k jednání VH jsou umístěny ve formátu PDF na webových stránkách SKŠ v ČR (www.skscr.cz), a to v sekci „DOKUMENTY SKŠ“ a podsekci „VALNÉ HROMADY SKŠ v ČR“!

Právo účasti na VH SKŠ v ČR má každý člen SKŠ v ČR, který má nejpozději ke dni 10. 02. 2016 uhrazen členský příspěvek alespoň na rok 2016 a současně ve lhůtě do 10. 02. 2016 stvrdí svoji účast zasláním přihlášky (pokud možno i s uvedením svého telefonního čísla) na e-mailovou adresu předsedy Řídicí komise SKŠ v ČR (zidu@skscr.cz).

Každý přihlášený účastník VH je při prezenci povinen na vyžádání předložit k nahlédnutí platný průkaz totožnosti.

Cestovné, nocležné, popř. další výlohy spojené s účastí na VH, si hradí každý účastník VH sám.

Důležité upozornění: Nedostaví-li se na zasedání VH většina členů SKŠ v ČR, VH se nebude schopna usnášet (viz § 252 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů) a po 1. bodě programu jednání se rozpustí! Pokud se tak stane, což je dle dosavadní statistiky účasti členů SKŠ v ČR na VH velice pravděpodobné, Řídicí komise SKŠ v ČR svolá novou pozvánkou náhradní zasedání VH, a to v souladu s § 257 odst. 1, 2 a § 249 odst. 1 výše citovaného zákona. Po změně Stanov SKŠ v ČR již prakticky nebude nutné kdykoliv v budoucnu tuto proceduru v podobě svolávání náhradní VH opakovat (nově bude řešit § 3 odst. 2.12 návrhu nových Stanov SKŠ v ČR).

Jan Židů – předseda ŘK SKŠ v ČR

ZMĚNA! Zvací turnaje USA Invitational 2016 – turnaje B a C

Vážení přátelé!

SKŠ obdrželo od federace USA pozvánku do zvacího turnaje USA Invitational 2016, turnaje B a C. Hraje se na webserveru ICCF. Do každého turnaje zve 1 našeho hráče.

Podrobnosti:

2016 USA Invitational – Turnaj B

Start: 31. 8. 2016

Počet hráčů: 15

Kategorie: 7+ (podle přihlášek)

Cenový fond: 300 USD

Podmínka: Elo 2426+

 

2016 USA Invitational – Turnaj C

Start: 31. 8. 2016

Počet hráčů: 15

Kategorie: 4+ (podle přihlášek)

Podmínka: Elo 2351+

 

Startovné se neplatí, zájemci musí mít jako obvykle uhrazeny členské příspěvky SKŠ alespoň na roky 2016 a 2017.

Zájemci se hlásí nejpozději do 20. 2. 2016 na adrese Mezinárodního úseku international@skscr.cz. Zodpovědný pracovník MÚ za sběr přihlášek a komunikaci s hráči: vedoucí MÚ Ing. Josef Mrkvička.

Hráči budou do turnaje nominováni se stávající úrovní Elo (2016/1). Pokud jim do doby startu turnaje klesne Elo do té míry, že by to ohrozilo minimální přislíbenou kategorii turnaje (turnaj B kar. 7, turnaj C kat. 4), vyhrazuje si pořadatel turnaje takového hráče do turnaje nepřijmout.

V případě více zájemců rozhodne o účasti ŘK SKŠ.

 

Plzeň 13. 1. 2016

Ing. Josef Mrkvička, vedoucí Mezinárodního úseku