Vážení přátelé,

ŘK SKŠ v ČR na své schůzi konané dne 11. 11. 2023 v Praze přijala mj. 2 důležitá usnesení (viz níže), která si rozhodně zaslouží Vaši pozornost. Vezměte je proto na vědomí, prosím!

Usnesení ŘK SKŠ v ČR č. 2023/19:

„ŘK SKŠ v ČR uvolňuje ke dni 31. 12. 2023 Ing. Josefa Mrkvičku (nar. 15. 1. 1951) z funkce člena statutárního orgánu (Řídicí komise) SKŠ v ČR na postu vedoucího mezinárodního úseku SKŠ v ČR a současně stálého delegáta SKŠ v ČR při ICCF, a to na základě jeho vlastní žádosti (zdravotní důvody).“

Hlasování: pro návrh: 5 – schváleno jednomyslně

Usnesení ŘK SKŠ v ČR č. 2023/20:

ŘK SKŠ v ČR kooptuje ke dni 1. 1. 2024 nového člena statutárního orgánu (Řídicí komise) SKŠ v ČR – Ing. Filipa Mrkvičku (nar. 15. 2. 1983), který bude od tohoto data zastávat post vedoucího mezinárodního úseku SKŠ v ČR a současně stálého delegáta SKŠ v ČR při ICCF. Žádost o zaevidování změny personálního obsazení ve funkci delegáta SKŠ v ČR při ICCF podá generálnímu sekretáři ICCF předseda ŘK SKŠ v ČR, a to v termínu do 31. 12. 2023.“ Odpovídá: předseda ŘK SKŠ v ČR.

Hlasování: pro návrh: 5 – schváleno jednomyslně

Kompletní zápis z výše uvedené schůze ŘK SKŠ v ČR je jako obvykle zveřejněn v sekci „DOKUMENTY SKŠ“ pod záložkou „SCHŮZE ŘÍDICÍ KOMISE“.

Od 1. 1. 2024 (včetně) se tedy ve veškerých záležitostech, které spadají do gesce mezinárodního úseku, obracejte výhradně na nového vedoucího MÚ – Ing. Filipa Mrkvičku (e-mailová adresa mrkvicka@skscr.cz zůstává zachována, stejně jako hromadná adresa international@skscr.cz)!


Dále oznámil odstoupení z pozice/funkce spolupracovníka mezinárodního úseku p. Michal Volf, DiS., a to konkrétně ke dni 15. 2. 2024.   

Plzeň 31. 12. 2023

Ing. Josef Mrkvička, dosluhující/odstupující vedoucí MÚ a člen ŘK SKŠ v ČR