Vážení přátelé,

Kongres ICCF 2017 konaný v Bulharsku rozhodl většinou hlasů delegátů, že všichni držitelé titulů CCE a CCM mají nárok na medaile proti úhradě 10 eur. Za tímto účelem bude do osobního profilu každého držitele titulu CCE či CCM zavedeno platební tlačítko „Buy Medal“ (česky „Kup si medaili“). Po stisknutí tohoto tlačítka, popř. dalších krocích, se otevře platební brána, přes kterou hráč zaplatí poplatek ve výši 10 eur. Takto uhrazené medaile budou každý rok dodávány na Kongres ICCF, aby mohly být vyzvednuty národními delegáty. Jejich přebírání však nebude součástí obvyklého ceremoniálu předávání titulů.

Národní delegát ČR (vedoucí MÚ SKŠ) hlasoval na základě rozhodnutí ŘK SKŠ proti výše uvedenému návrhu, neb ŘK SKŠ považuje poskytování jakýchkoliv věcných cen za úplatu přinejmenším za neetické, ale bohužel tento názor v zasedacím sále nepřevládl. Ačkoliv je přijaté usnesení Kongresu ICCF nutné respektovat, ŘK SKŠ se s tímto stavem věcí nesmířila, pokusila se nalézt svou vlastní cestu, jak eliminovat dopady takového sporného rozhodnutí alespoň na držitele titulů CCE a CCM z řad členů SKŠ, a na své schůzi konané dne 7. 10. 2017 v Praze přijala usnesení, že všem držitelům titulů CCE a CCM z řad členů SKŠ budou medaile hrazeny v plné výši ze zdrojů SKŠ!

Získání medaile CCE či CCM zdarma – postup pro členy SKŠ:

1) Chce-li držitel titulu CCE či CCM z řad členů SKŠ získat medaili, aniž by si ji zakoupil prostřednictvím platební brány za 10 eur, nesmí ve svém osobním profilu použít platební tlačítko „Buy Medal“! O medaili stačí jednoduše projevit zájem u národního delegáta ČR (vedoucího MÚ SKŠ), a to prostřednictvím e-mailové adresy international@skscr.cz. Ve zprávě nesmí chybět informace o tom, zda si hráč vyzvedne medaili osobně v sídle SKŠ (je nezbytné uvést telefonní kontakt), nebo ji chce obdržet poštou – formou doporučené zásilky (je nezbytné uvést dodací adresu). Zaslání medaile poštou je podmíněno úhradou kompenzace ve výši 100 Kč, která zčásti pokrývá logistické náklady spjaté se zajišťováním medailí. Tato částka se poukazuje výhradně na BÚ SKŠ č. 2700056864/2010 (Fio), přičemž jako variabilní symbol hráč zadá své datum narození ve tvaru RRMMDD (např. hráč narozený dne 07.05.1970 vyplní VS 700507) a ve zprávě pro příjemce uvede svůj titul ICCF a příjmení (např. CCE Novák).

2) Národní delegát ČR (vedoucí MÚ SKŠ) objedná medaile vyžádané členy SKŠ a vyzvedne je na nejbližším Kongresu ICCF.

3) Národní delegát ČR (vedoucí MÚ SKŠ) rozešle medaile hráčům, kteří projevili zájem o jejich dodání poštou a současně uhradili kompenzaci ve výši 100 Kč, a zbývající medaile se uloží v sídle SKŠ: K Jasánkám 1195/12h, 155 00  Praha 5 – Stodůlky, kde budou připraveny k osobnímu vyzvednutí (po předchozí domluvě).

Získání medaile CCE či CCM za 10 eur – postup pro nečleny SKŠ:

1) Je-li držitel titulu CCE či CCM nečlenem SKŠ, získat medaili může pouze s využitím tlačítka „Buy Medal“ ve vlastním osobním profilu, tj. po úhradě poplatku 10 eur prostřednictvím platební brány. Bezprostředně po zaplacení musí prostřednictvím e-mailové adresy international@skscr.cz informovat národního delegáta ČR (vedoucího MÚ SKŠ), zda si vyzvedne medaili osobně v sídle SKŠ (je nezbytné uvést telefonní kontakt), nebo ji chce obdržet poštou – formou doporučené zásilky (je nezbytné uvést dodací adresu). Pokud tak neučiní, medaile bude automaticky uložena v sídle SKŠ. Zaslání medaile poštou je podmíněno úhradou kompenzace ve výši 100 Kč, která zčásti pokrývá logistické náklady spjaté se zajišťováním medailí. Tato částka se poukazuje výhradně na BÚ SKŠ č. 2700056864/2010 (Fio), přičemž jako variabilní symbol hráč zadá své 6místné číslo ICCF a ve zprávě pro příjemce uvede svůj titul ICCF a příjmení (např. CCM Novák).

2) Národní delegát ČR (vedoucí MÚ SKŠ) vyzvedne uhrazené medaile pro nečleny SKŠ na nejbližším Kongresu ICCF.

3) Národní delegát ČR (vedoucí MÚ SKŠ) rozešle medaile nečlenům SKŠ, kteří si je zakoupili prostřednictvím platební brány za 10 eur, projevili zájem o jejich dodání poštou a současně uhradili kompenzaci ve výši 100 Kč, a zbývající medaile se uloží v sídle SKŠ: K Jasánkám 1195/12h, 155 00  Praha 5 – Stodůlky, kde budou připraveny k osobnímu vyzvednutí (po předchozí domluvě).

Poznámka: Postup pro nečleny SKŠ platí samozřejmě i pro členy SKŠ, kteří by – ať už z jakýchkoliv pohnutek – medaili prostřednictvím platební brány uhradili.

Plzeň, 12. 10. 2017

Ing. Josef Mrkvička, národní delegát ČR a vedoucí MÚ SKŠ