Ve dnech 23. – 25. 10. 2009 se v penzionu Josefina v Praze uskutečnila schůze Řídicí komise SKŠ v ČR, které se zúčastnili všichni členové ŘK, tj. pánové Glembek, Buchníček (od 24. 10. 2009), Mrkvička, Nývlt, Sochor, Sýkora a Židů, a dále předseda Kontrolní a revizní komise pan Sedláček.

Přijaty byly následující závěry a usnesení:

 • na webové stránce SKŠ zveřejnit výzvu členské základně k zaslání chybějících materiálů archiváři SKŠ J. Bučkovi a stejnou výzvu rozeslat prostřednictvím emailového adresáře,
 • bylo dohodnuto, že 6 knih „Historie korespondenčního šachu v ČR 1870-1999“ bude rozesláno jako bonus členům vítězných 3členných a 4členných družstev, jeden výtisk bude uložen u archiváře SKŠ,
 • bylo dohodnuto, že v domácích soutěžích budou i nadále zachovány věcné ceny a nebudou nahrazovány peněžitými cenami,
 • předsedovi SKŠ bylo uloženo urychleně ukončit jednání s vedením ŠSČR o smlouvě o poskytnutí dotace na rok 2009; ŘK pověřila předsedu SKŠ podpisem této smlouvy,
 • byl dohodnut další postup při přípravě plošného přechodu SKŠ na ELO ICCF,
 • bylo rozhodnuto, že při vykazování aktivních a neaktivních členů SKŠ vůči ŠSČR bude rozhodujícím kritériem zaplacení členských příspěvků minimálně na běžný rok,
 • ŘK vzala na vědomí plnění rozpočtu SKŠ za období 1-9/2009,
 • ŘK stanovila pro turnaje startované od 1. 1. 2010 startovné domácích turnajů, hraných klasickou poštou a elektronickou poštou ve výši (za každou skupinu):
  MČR-KT, MČRE-KT, PČR-ZK, PČRE-ZK 100 Kč / turnaj
  MČR-ČF, MČRE-ČF 120 Kč / turnaj
  MČR-SF, MČRE-SF 140 Kč / turnaj
  MČR-F, MČRE-F, MČRV-F, PČR-F, PČRE-F 160 Kč / turnaj
  MČR 3členných a 4členných družstev 160 Kč / člen
 • vedoucímu EÚ bylo uloženo zpracovat návrh rozpočtu SKŠ na rok 2010 zohledňující znovuzavedení startovného v domácích soutěžích v odsouhlasené výši a předat jej ŘK SKŠ k odsouhlasení per rollam,
 • bylo projednáno a doplněno znění upravených Pokynů pro rozhodčí SKŠ v ČR,
 • bylo konstatováno, že v období od poslední schůze ŘK neměla Disciplinární komise žádný případ k řešení,
 • byla potvrzena všechna hlasování per rollam, která proběhla v období od poslední schůze ŘK v Ústí nad Orlicí,
 • bylo dohodnuto, že jarní schůze ŘK SKŠ se uskuteční v termínu od 23. do 25. dubna 2010, opět v penzionu Josefína v Praze.

ŘK rovněž vyslechla informaci vedoucího mezinárodního úseku, že na kongresu ICCF 2009 v Leedsu byly uděleny:

 1. stříbrná medaile Bertl von Massow sekretáři SKŠ a dřívějšímu prezidentovi ICCF J. Mrkvičkovi za 10 let aktivní práce pro ICCF,
 2. bronzové medaile družstvu ČR za 3. místo ve finále mistrovství Evropy (kapitán J. Canibal),
 3. mezinárodní tituly následujícím českým hráčům:
  GM: J. Vošahlík, D. Vrkoč
  SIM: J. Židů, Z. Straka, K. Stalmach
  IM: V. Markytán, F. Sochor, M. Popelka

Na schůzi ŘK byl předán titul SIM J. Židů a titul IM F. Sochorovi. K převzetí mezinárodních titulů se na základě pozvání vedoucího MÚ dostavili osobně hráči J. Vošahlík, D. Vrkoč (GM) a M. Popelka (IM). Ostatním novým držitelům titulů byly medaile a diplomy zaslány poštou nebo budou předány při nejbližší příležitosti osobně.

Ing. Josef Mrkvička, sekretář SKŠ v ČR