Ve dnech 17. – 19. 4. 2009 se v hotelu UnO v Ústí nad Orlicí uskutečnila schůze Řídicí komise SKŠ v ČR, které se zúčastnili všichni členové ŘK, tj. pánové Glembek, Buchníček, Mrkvička, Nývlt, Sochor, Sýkora a Židů, dále předseda Kontrolní a revizní komise pan Sedláček a předseda Disciplinární komise pan Moučka.

Přijata byla následující usnesení:

 • bylo rozhodnuto zrušit vydávání Informací SKŠ,
 • byly schváleny úpravy Soutěžního řádu, které budou zapracovány do nového návrhu schvalovaného per rollam po 31.5.2009,
 • bylo rozhodnuto, že k 1. 12. 2009 bude na serveru ICCF odstartován Memoriál Miroslava Urbance; podrobnosti budou stanoveny v propozicích turnaje,
 • byly schváleny zásady distribuce zbylých knih „Historie korespondenčního šachu v ČR 1870-1999“,
 • bylo dohodnuto rozdělení některých činností mezinárodního úseku mezi další členy ŘK,
 • vedoucímu MÚ a vedoucímu STÚ bylo uloženo zpracovat společný návrh na udělování divokých karet a hrazení startovného na základě výsledků z domácích soutěží.
 • vedoucímu MÚ bylo uloženo zpracovat seznam členů SKŠ, kteří mají na letošním Kongresu ICCF nárok na udělení stříbrné (10 let práce pro ICCF) nebo zlaté (15 let práce pro ICCF) medaile Bertl von Massow, a tyto návrhy předat výboru ICCF,
 • vedoucímu klasifikačního úseku bylo uloženo zpracovat podklady potřebné pro nastartování procesu plošného přechodu na ELO ICCF a předat je do 15. 5. vedoucímu mezinárodního úseku; vedoucí MÚ tyto podklady předá do 31. 5. ratingovému komisaři ICCF p. Binderovi,
 • byl vzat na vědomí pozitivní výsledek hospodaření SKŠ v roce 2008,
 • vzhledem k očekávanému výraznému snížení dotací ze strany ŠSČR bylo rozhodnuto zpracovat návrh na znovuzavedení startovného v domácích soutěžích hraných klasickou a elektronickou poštou v kombinaci se zvýšením členských příspěvků a snížením členských příspěvků o 50 % pro členy SKŠ mladší 18 let,
 • za dobrou reprezentaci ČR v turnaji škol pořádaném ICCF byl schválen příspěvek 200 Kč na osobu pro mladé hráče z Pardubic Krause, Zoubka, Marcinka a Kulhánka; tento příspěvek bude použit na úhradu jejich členských příspěvků na rok 2009,
 • vzhledem k novým termínům hlášení rozhodčích pro výpočet ELO ICCF bylo uloženo vedoucímu úseku rozhodčích zpracovat nové Pokyny pro rozhodčí,
 • vedoucímu úseku rozhodčích bylo uloženo prověřit, zda rozhodčí Tomíšek a Ryška mají splněny podmínky pro přiznání titulu IA ICCF na letošním Kongresu ICCF,
 • s platností od 1. 7. 2009 byla schválena snížená kompenzace za výkon funkce rozhodčích webserverových turnajů ve výši 3 Kč za partii,
 • byl schválen text Dohody o sponzoringu mezi SKŠ v ČR a tvůrcem databází OpeningMaster; součástí této dohody je poskytnutí licence na stahování databází 50 vybraným českým hráčům, kteří se účastní mezinárodních turnajů ICCF,
 • bylo konstatováno, že v období od poslední schůze ŘK neměla Disciplinární komise žádný případ k řešení,
 • bylo upřesněno, že členové ŘK, předsedové pracovních komisí a další funkcionáři schválení ŘK mohou mít zřízenu e-mailovou adresu @skscr.cz,
 • byla potvrzena všechna hlasování per rollam, která proběhla v období od poslední schůze v Třebíči,
 • byl schválen termín příští schůze ŘK SKŠ na 9. – 11. 10. 2009, místo konání schůze upřesní předseda SKŠ do 31. 5. 2009.

Ing.Josef Mrkvička, sekretář ŘK SKŠ v ČR