Zásady pro nominace hráčů do mezinárodních zvacích turnajů

  1. Zvacími turnaji se rozumějí:
  1. zvací turnaje pořádané zahraničními federacemi korespondenčního šachu, popř. Výkonným výborem ICCF (např. jubilejní turnaje),
  2. zvací turnaje s účastí zahraničních hráčů pořádané Sdružením korespondenčního šachu v České republice (dále SKŠ).

2. Právo nominovat hráče do zvacích turnajů přísluší Řídicí komisi SKŠ (dále ŘK SKŠ). Zdůvodněné návrhy na nominace předkládá vedoucí Mezinárodního úseku (dále MÚ). ŘK SKŠ schvaluje návrhy svým hlasováním v souladu s Jednacím řádem ŘK SKŠ.

Pokud lhůta pro zaslání přihlášek požadovaná organizátorem turnajeneumožní hlasování o návrhu v ŘK SKŠ, může vedoucí MÚ nominovat hráče sám, s tím, že ŘK SKŠ předloží tuto nominaci ke schválení bez zbytečného odkladu dodatečně.

3. Po obdržení pozvánky do zvacího turnaje zveřejní vedoucí MÚ na webu SKŠ výzvu k zasílání přihlášek a současně zajistí rozeslání této výzvy e-mailem. Výzva musí obsahovat podmínky, které zájemce o účast musí splňovat dle požadavků organizátora turnaje a SKŠ.

4. Pokud se pozvánka týká konkrétního hráče nebo pouze omezeného okruhu hráčů, kteří splňují požadavky organizátora turnaje (titul, požadovaná výše Elo), má vedoucí MÚ právo oslovit hráče bez zveřejňování výzvy přímo.

Pokud organizátor turnaje pozve prostřednictvím vedoucího MÚ do turnaje jmenovitě konkrétního hráče a tento hráč pozvání přijme, bude tento hráč do turnaje ŘK SKŠ nominován bez zveřejňování výzvy na webu SKŠ a rozeslání pozvánky e-mailem. Pokud zvaný hráč pozvání odmítne a organizátor turnaje projeví zájem o účast jiného hráče, bude vedoucí MÚ postupovat podle bodu 3 článku I. těchto Zásad.

Hráč, který obdrží pozvánku do turnaje přímo od organizátora turnaje, je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit vedoucímu MÚ.

5. V případě, že se na základě výzvy dle bodu 3 přihlásí více hráčů, než může organizátor turnaje přijmout, budou pro nominaci rozhodující následující kritéria:

  1. vyšší Elo,
  2. v případě stejného Elo vyšší titul ICCF,
  3. v případě stejného Elo i stejného titulu ICCF rozhodne ŘK SKŠ.

6. V případě, že hráč, kterému by jinak byla dána přednost podle kritérií uvedených v článku 5, byl v posledních 36 měsících nominován již do dvou, nebo více zvacích turnajů, ustanovení článku 5 se pro něj nepoužijí a o nominaci rozhodne ŘK SKŠ.

7. Vedoucí MÚ odmítne všechny přihlášky hráčů, kteří nesplňují požadavky organizátora turnaje, zejména požadovanou výši Elo. Pokud se však jedná o zvací turnaj organizovaný SKŠ, mohou být takoví hráči přijati do turnaje podmíněně jako náhradníci a zařazeni do turnaje v případě, že jejich účast neohrozí plánovanou kategorii turnaje.

8. Hráč, který se ve zvacím turnaji zachová nesportovně (zejména pokud tiše vystoupí z turnaje) a tím poškodí dobré jméno SKŠ v ICCF, ztrácí nárok na nominaci do zvacího turnaje na dobu 5 let.

Tyto Zásady byly schváleny ŘK SKŠ dne 9. 11. 2013 (článek 6 dne 26. 4. 2014) a nabývají platnosti dnem schválení. Použijí se pro nominace do soutěží s termínem uzávěrky přihlášek po 9. 11. 2013 (článek 6 po 26. 4. 2014).

Důležitá poznámka: Tyto zásady se nepoužijí pro udělování divokých karet do cyklů Mistrovství světa a Mistrovství Evropy!