POZVÁNKA NA VOLEBNÍ VALNOU HROMADU  (oficiální pozvánka ve formátu PDF: ZDE)
svolávanou Řídicí komisí
Sdružení korespondenčního šachu v České republice
sídlo: K Jasánkám 1195/12h, 155 00 Praha 5 – Stodůlky
IČ: 47607645

Místo konání: kolej UK Kajetánka, Radimova 35/12, Praha 6 – Břevnov, zasedací místnost v 1. patře
Spojení MHD: autobusová zastávka Kajetánka – bus č. 180 a 184 (obě linky křižují trasy metra A i B)
Termín konání: pátek 12. 2. 2016
Zahájení: 16.00 hod.

Navrhovaný pořad jednání:
1) zahájení, ověření schopnosti se usnášet;
2) přijetí navrhovaného pořadu jednání;
3) volba činovníků a pracovních orgánů Valné hromady SKŠ v ČR, tj. předsedajícího, zapisovatele,
ověřovatelů zápisu, skrutátorů, mandátové komise, návrhové komise a volební komise;
4) schválení návrhu nových Stanov SKŠ v ČR (vynucená změna – nutnost uvedení do souladu s NOZ);
5) schválení návrhu nového Jednacího a volebního řádu SKŠ (vynucená změna – nutnost uvedení do
souladu s novými Stanovami SKŠ v ČR);
6) zpráva Řídicí komise SKŠ v ČR o činnosti;
7) zpráva Kontrolní a revizní komise SKŠ v ČR;
8) volby do kolektivních orgánů SKŠ v ČR;
9) diskuse;
10) schválení závěrečného usnesení;
11) závěr.

Veškeré dokumenty potřebné k jednání VH jsou umístěny ve formátu PDF na webových stránkách SKŠ v ČR (www.skscr.cz), a to v sekci „DOKUMENTY SKŠ“ a podsekci „VALNÉ HROMADY SKŠ v ČR“!

Právo účasti na VH SKŠ v ČR má každý člen SKŠ v ČR, který má nejpozději ke dni 10. 02. 2016 uhrazen členský příspěvek alespoň na rok 2016 a současně ve lhůtě do 10. 02. 2016 stvrdí svoji účast zasláním přihlášky (pokud možno i s uvedením svého telefonního čísla) na e-mailovou adresu předsedy Řídicí komise SKŠ v ČR (zidu@skscr.cz).

Každý přihlášený účastník VH je při prezenci povinen na vyžádání předložit k nahlédnutí platný průkaz totožnosti.

Cestovné, nocležné, popř. další výlohy spojené s účastí na VH, si hradí každý účastník VH sám.

Důležité upozornění: Nedostaví-li se na zasedání VH většina členů SKŠ v ČR, VH se nebude schopna usnášet (viz § 252 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů) a po 1. bodě programu jednání se rozpustí! Pokud se tak stane, což je dle dosavadní statistiky účasti členů SKŠ v ČR na VH velice pravděpodobné, Řídicí komise SKŠ v ČR svolá novou pozvánkou náhradní zasedání VH, a to v souladu s § 257 odst. 1, 2 a § 249 odst. 1 výše citovaného zákona. Po změně Stanov SKŠ v ČR již prakticky nebude nutné kdykoliv v budoucnu tuto proceduru v podobě svolávání náhradní VH opakovat (nově bude řešit § 3 odst. 2.12 návrhu nových Stanov SKŠ v ČR).

Jan Židů – předseda ŘK SKŠ v ČR