Nejdůležitější závěry Kongresu ICCF 2017 v Bulharsku:

 • Bylo revokováno usnesení Kongresu ICCF 2016, že změny v Pravidlech hry je povoleno provádět pouze jednou za 2 roky. Nyní je tedy povoleno provádět změny v Pravidlech hry každoročně.
 • Do ICCF byla přijata jako nový člen Indonésie. Pro neplacení finančních závazků bylo vyloučeno z ICCF Tunisko.
 • Byl vyjasněn status tzv. „izolovaných hráčů“, tj. hráčů ze zemí, v nichž neexistuje federace korespondenčního šachu.
 • Všechny procedury odhadů a zrušení partií ve všech případech akceptovaného vystoupení v soutěžích jednotlivců budou u všech důvodů akceptovaného vystoupení stejné.

                (a) pokud hráč neukončil v turnaji žádnou partii (pojmem "ukončit" se zde rozumí, s vyloučením překročení času nebo zrušení partie) a průměrný počet tahů v hráčových partiích v soutěži je < 26, pak všechny hráčovy partie budou zrušeny.  

                (b) pokud hráč neukončil v turnaji žádnou partii a průměrný počet tahů v hráčových partiích v soutěži je 26+, pak všechny hráčovy rozehrané partie (t. j. s vyloučením partií s překročením času, zde výsledky zůstanou zachovány) budou odhadovány.

                (c) pokud hráč ukončil 1+ partií, tak jeho všechny zbývající partie budou odhadovány.

                (d) pro všechny hráče s akceptovaným vystoupením bude automaticky vygenerován požadavek na výsledek odhadu: u partie s < 26 tahy bílého bude automatický požadavek na  remízu (bez podpůrné analýzy), ale u každé partie kde bílý sehrál 26+ tahů, bude generován automatický požadavek na výhru (bez podpůrné analýzy).

                (e) pokaždé, když bude tomuto hráči odhadnuta prohra, bude toto rozhodnutí prověřovat skupina 3 odhadců, zda tento závěr byl „rozumný“ (což je momentální procedura pouze u zesnulých a vážně nemocných hráčů).

 • Každý, kdo vykonává funkci kapitána družstva, může ji vykonávat pouze pro jedno družstvo v jedné sekci, jedné skupině, nebo jedné divizi této soutěže. Obdobně hráč jednoho družstva nemůže být kapitánem jiného družstva ve stejné sekci/skupině/divizi. Tyto restrikce se týkají situace, když různá družstva ze stejného klubu/federace vstoupí do soutěže na stejné úrovni. To se týká zejména družstev v Champions League.
 • Bylo vyjasněno oprávnění hráčů účastnit se různých soutěží. Řada českých hráčů hraje pod českou vlajkou, nejsou však členy SKŠ, takoví hráči se nemohou účastnit turnajů družstev, u nichž se jedná o „reprezentaci“ ČR. Mohou hrát pouze turnaje jednotlivců, do kterých se hlásí přes Direct Entry.
 • Vítěz Světového poháru (pozor: nikoli Světového poháru Veteránů!) získá titul SIM (nikoli IM jako dosud).
 • Byl zamítnut návrh zahrnovat soutěže v Chess960 (Fischerovy šachy) do systému titulů ICCF. Není však vyloučeno, že někdy v budoucnosti budou pro Chess960 zavedeny samostatné tituly.
 • Bylo rozhodnuto, že držitelé titulů CCE a CCM obdrží příslušnou medaili proti úhradě 10 eur. Více informací o tomto tématu naleznete pod odkazem: https://skscr.cz/informace-k-medailim-pro-drzitele-titulu-cce-a-ccm/.
 • Při přihláškách přes Direct Entry bude rozšířeno spektrum platebních možností (zatím možno pouze přes PayPal).
 • Protože momentálně existuje 8 různých dokumentů ICCF pro hráče, rozhodčí, pořadatele a další funkcionáře ICCF, které je zapotřebí projít při hledání nějakého pravidla, bylo rozhodnuto sloučit je do jednoho dokumentu. Anglický originál tohoto nového dokumentu by měl být publikován na webu ICCF nejpozději 1. 1. 2018, dokument bude později přeložen do češtiny a publikován na webu SKŠ.
 • Bylo schváleno následující upřesnění Pravidel hry ICCF: změna věty v článku 3 Pravidel, která nyní zní "Pokud hráč nezatáhne, nebo jinak neohlásí svůj úmysl pokračovat v partii v průběhu 40 dnů času na odpověď na týž tah, partie bude prohlášena za jeho prohru." na znění "Pokud hráč nezatáhne, nebo jinak neohlásí svůj úmysl pokračovat v partii v průběhu 40 celých kalendářních dnů (s vyloučením doby dovolené plus 24 ochranných hodin) na týž tah, bude partie vyhodnocena jako prohra". (Důvodem upřesnění je skutečnost, že řada hráčů neví, jak počítat onu lhůtu 40 dnů.). Doplnění článku 8 Pravidel o písmeno c): Opuštění partií může vést k suspendaci.  Pokud si hráč přeje ukončit hru v rozehraných partiích a nepřeje si požádat rozhodčího o akceptované vystoupení, nebo mu toto akceptované vystoupení není uděleno, doporučuje se místo opuštění rozehraných partií,  prostě tyto partie vzdát.
 • Stávající pravidlo: je-li v turnaji zahájen proces odhadů, a hráč, který nevystoupil z turnaje, nepodá v průběhu požadované lhůty 7 dnů žádný požadavek na výsledek odhadu (výhra, nebo remíza, s analýzami, nebo bez nich), bude se automaticky předpokládat, že tento hráč požaduje remízu bez analýz podporujících tento požadavek. Bylo změněno pro soutěže startované 1. 1. 2018 a později, následovně: lhůta 7 dnů byla prodloužena na 14 dnů. 
 • Stávající pravidlo: „Pokud hráč nabídne v partii remízu a tato nabídka je soupeřem odmítnuta, server      fyzicky znemožní schopnost hráče učinit druhou po sobě jdoucí nabídku remízy v této partii.“ Bylo pro soutěže startované 1. 1. 2018 a později, změněno na znění: „Pokud hráč nabídne v partii remízu a tato nabídka je soupeřem odmítnuta, server fyzicky znemožní schopnost hráče učinit druhou po sobě jdoucí nabídku remízy v této partii, do doby, než bylo sehráno nejméně dalších 10 tahů.
 • Ostatním účastníkům turnaje a veřejnosti bude umožněno sledovat neukončené partie on-line, se zpožděním 5 tahů a po ukončení 10 partií v turnaji nebo po 1 nebo 2 letech hry, (týkalo by se zejména finále MS jednotlivců a finále olympiády), detaily budou ještě upřesněny.
 • Sloučením zón 2 Latinská Amerika a 4 Afrika/Asie byla vytvořena nová zóna ICCF Svět, (je možné, že ještě dojde k jejímu přejmenování). ICCF má tedy nyní 3 zóny, zónu 1 Evropa, zónu 3 Severní Amerika/Pacifik, zónu Svět (zatím není očíslována).
 • Byly schváleny principy změn členství federací v zónách.
 • Byl zamítnut návrh rozšířit používání tablebase Nalimov/Lomonosov, na 7kamenovou, a s platností od 1. 1. 2018 ji používat jako platnou pro reklamace výhry/remízy/prohry pro všechny pozice s max. 7 kameny.
 • Bylo zrušeno pravidlo 50 tahů u koncovek se 7 kameny.
 • Zájem o organizaci Kongresu ICCF v roce 2018 projevily Jižní Afrika a Anglie. Rozhodnuto bude do konce roku 2017.
 • Video z Kongresu lze zhlédnout na https://www.youtube.com/watch?v=EG2id_lp6Zc.

Plzeň 12. 10. 2017

Ing. Josef Mrkvička, vedoucí MÚ a delegát ČR u ICCF